Kallelse till MB Hockeys årsmöte

Tid: Torsdagen den 30 juni 2016 kl. 19.00 Plats: LW Hallen (f.d. MB Hallen)

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.
a – Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b – Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a – föreningens ordförande för en tid av ett år,
b – tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c – tre ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,
d – två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av ett år,
e – två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta.
f – tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande.
12. Övriga frågor.

Förslag från medlem ska vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet. (Fel sista dag stod i kallelsen via e-post)

Medlem som har betalat medlemsavgifter och är myndig har rösträtt på möte

Välkomna!

Upprop – Rädda breddidrotten på Sätra IP!

IMG_2092

MB Hockey gör skillnad i vår stadsdel

Mälarhöjden/Bredäng Hockey  – en breddförening för ALLA som gör skillnad i vår stadsdel. Nu är föreningens överlevnad hotad. Anledningen är att idrottsförvaltningen har lämnat ett förslag om att riva den nuvarande ishallen i Sätra OCH uterinken, evakuera MB Hockey till Hagsätra och bygga endast EN ny ishall av div1-storlek för 150 miljoner kronor. Då vi som en av de största hockeyföreningarna i södra stockholm redan idag är i behov av mer än en ishall själva så får idrottsförvaltningens förslag till följd att breddverksamheten för barn och ungdomar slås ut till förmån för senior elitverksamhet då den nya hallen inte har kapacitet att inrymma båda delar samt att det inte finns med någon isyta som ersätter uterinken i nuvarande förslag.

Nu vill vi ha din hjälp att få våra politiker att istället se behovet av två ishallar i Sätra – med lägre kostnad för skattebetalarna. Vår målsättning är att tillsammans med Stockholms kommun, sponsorer och de i nuvarande ishallen aktiva föreningarna finna en hållbar och långsiktig lösning för vår förening och stadsdel.

Gör gärna er röst hörd hos våra beslutsfattare nedan:
Lorena Delgado (Ordf. Staddelsnämnden)
E-post: lorena.delgado@stockholm.se
Emilia Bjuggren (Ordförande Idrottsnämnden)
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
 
Vi vill särskilt framhålla att vår syn ishockey är att det är en idrott som ska vara öppen för alla oavsett bakgrund, kön och privatekonomi. MB Hockey är ingen elitförening utan tvärtom en breddklubb öppen för alla som vill spela ishockey där vi har en mycket viktig funktion i integrationsarbetet i Sätra/Bredäng med omnejd. Våra närmare 50 synnerligen engagerade ledare arbetar dagligen helt ideellt med en härlig blandning av barn och ungdomar från alla samhällsskikt.
MB Hockey är idag en stor, välfungerande och växande breddförening där varje individs välbefinnande och intresse står i centrum. Vi är mycket stolta över det samhällsansvar vi tar och vår verksamhet visar att ha roligt på isen och få ta del av gemenskapen i föreningen betyder så mycket mer för många än att bara vinna en hockeymatch. I vår förening är man alltid välkommen oavsett tidigare erfarenhet inom ishockey.
 
Bakgrund till upproret
# Vår nuvarande ishall, byggd 1991, är i behov av renovering men behöver verkligen inte rivas inom något år som idrottsförvaltningen föreslår då ingen akut rasrisk el. motsvarande förekommer.
# Idrottsförvaltningens förslag är att riva nuvarande hall samt uterink och bygga endast en ny hall för 150 miljoner kronor. En ishall anpassad för division 1 hockey.
# Under de dryga 1,5 år som hallen byggs om vill IF flytta MB Hockey till ett tält i Hagsätra för att där bedriva verksamheten istället för att uppföra motsvarande eller en bättre permanent lösning på Sätra IP.
# Slöseriet med skattemedel genom att spendera 150 miljoner på en ishall som vi inte har behov av samt ytterligare många miljoner på en temporär tältlösning med mycket hög driftkostnad i en helt annan stadsdel helt utan befintlig hockeyverksamhet.
 
MB Hockeys framtid hotad
Om en tältlösning byggs i Hagsätra istället för i Sätra så kommer MB Hockey högst troligt tvingas lägga ned all verksamhet, eftersom flertalet av våra medlemmar inte kommer att kunna följa med och då heller inte har någon möjlighet att fortsätta spela hockey. Det förtjänas att upprepas att våra medlemmar är beroende av närheten till hallen och all den spontanidrott som Sätra IP ger möjlighet till.
 
Vårt förslag och vädjan till beslutsfattare
Sätra IP har en fördelaktig detaljplanering och att uppföra två hallar där är det enklaste och förmodligen absolut minst kostsamma alternativet. Ishallen på Sätra IP bör således stå orörd utan driftstörning tills en fungerande B-hall är i drift. MB Hockey kan då flyttas till B-hallen och en A-hall med större publikkapacitet kan uppföras. Detta kommer att bli en billigare lösning totalt sätt och med en betydligt lägre driftkostnad framöver. Värt att notera är att den summerade driftkostnaden för en ishall ofta överstiger byggkostnaden redan efter 3 år, därav är synergierna med en tvåhallslösning en självklar vinnare för både stockholm stad och alla skattebetalare. Detta löser även den stora bristen på istider i södra stockholm.
 

Slutsats
Utan ishall i Sätra upphör all verksamhet. Vi är redo att med egna medel och ideellt arbete arbeta tillsammans med Stockholms kommun och våra sponsorer för att MB Hockey och övrig ishallsverksamhet fortsätter i Sätra. Vårt förslag är följande:

1. En ny enklare B-hall byggs på platsen för uterinken.
2. LW-hallen rivs efter att den enklare B-hallen är klar för användning.
3. En ny ishall med alla nödvändiga funktioner och verksamheter byggs direkt efter att LW-hallen är riven, på samma plats vid Sätra IP.

Slutresultatet blir ett ordentligt sportcentrum vid Sätra IP, med två ishallar för att bemöta den mycket stora efterfrågan på istider – i direkt anslutning till friidrottsanläggningen, utomhusgymmet och den nya inomhushallen för bollspel.


Styrelsen Mälarhöjden/Bredäng Hockey

Vill du göra en insats för MB?

Nästa verksamhetsår kommer att bli ett viktigt år för MB. Vi står inför utmaningar vad gäller framtiden för vår hall och möjligheterna att driva vår förening både ekonomiskt och sportsligt. MB behöver därför fler som engagerar sig i föreningens ledning.

Vi i valberedningen har till uppgift att föreslå personer till styrelsen och vet redan nu att det kommer att bli ett par platser lediga. Hör av dig om du är intresserad eller har förslag på bra personer vi borde fråga!

Björn Barrstam  0704 56 71 42
Katrin Rosenqvist  0703 403863
Niklas Holmstén  0703 844406

Nu är MB´s cupmånad över…

…och iom det kör vi vidare med ispassen under maj månad med både egna lagträningar och L-J´s specialpass. Sedan är det dags att ladda upp inför avslutningsdagen, lördagen den 28 maj, då alla MB´s ungdomslag spelar föräldramatch under hela dagen. En höjdpunkt där kan bli BJ´s match mot MB´s ledare där vi hoppas på mycket publik. Tiderna för dagen finns redan på istidsschemat under vecka 21. Utöver matcherna blir det såklart bl a grillning utanför hallen. Sist men inte minst blir det under kvällen en avslutningsmiddag för alla ledare med respektive.

Team 01 på äventyr i Lettland – Cup i Valmiera

IMG_1475_ny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 april var det dags för MBs Team 01 att resa till Lettland och återse Valmieras Hokeja Klubs som besökte oss i januari.  Resan inleddes med besök i Riga och träningsmatch i Jelgava. Laget fortsatte sedan till Valmiera för en mindre cup och träningsmatch. Resan blev mycket lyckad med jämna matcher och med tid även för andra aktiviteter. Stort tack till alla som hjälpt till!

Läs mer på laget.se

Pages ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40