Kallelse till extra årsmöte 3 april 2014 kl 19.00 i LW-hallen

Styrelsen kallar till ett extra årsmöte med endast en beslutspunkt på agendan: Val av revisor. Bakgrunden är att ingen revisor valdes vid det ordinarie årsmötet då förslag på lämplig person saknades.

Agenda:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Val av ordförande och sekreterare på mötet.
  4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  5. Val av revisor för perioden fram till ordinarie årsmöte.

Eventuella informationspunkter kan tas upp i samband med det extra årsmötet.

Välkomna!